top of page

De Raad der Wijzen deze week: laat u verzekeren voor onverwachte uitgaven bij een fiscale controle.

Een lid van De Raad der Wijzen had deze, terechte, opmerking.

Het is duidelijk dat de overheidsuitgaven de pan uit swingen. We mogen dan ook vermoeden dat de overheid deze uitgaven zal willen compenseren.

Maken jullie zich zorgen over het mogelijk opschroeven van fiscale controles en in het bijzonder de kosten (accountant, fiscaal advocaat, …) die dit met zich mee kan brengen?Het lijkt er inderdaad op dat we geconfronteerd zullen worden met meer fiscale controles. Bovendien controleert de fiscus meer en meer vanop afstand. In plaats van een bezoek ter plaatse kan men u vragen een digitale export van uw boekhouding door te sturen. Dit is het gevolg van een wetswijziging, geïnspireerd door de corona-epidemie. Het federaal parlement heeft immers op 27 juni 2021 hieromtrent een wetsvoorstel goedgekeurd in het voordeel van de fiscus.


Concreet maakt deze wetswijziging het de overheid een heel stuk eenvoudiger om de frequentie van controles op te voeren. Na een controle op afstand kan ook een plaatsbezoek een vervolg zijn. Deze zijn in geen geval uit te sluiten. Aangekondigd of niet.


Hoe dan ook brengt een controle op afstand of ter plaatse onvoorziene kosten met zich mee. Uw accountant is al snel even zoet met uw dossier en ingeval disputen zal ook uw fiscaal advocaat zijn rekening presenteren.


Wat heel wat ondernemers blijkbaar nog niet weten is dat u zich door middel van een fiscale rechtsbijstand perfect kan indekken tegen deze onvoorziene kosten (tot maximum van 50.000€ per geschil). En dit voor een premiebedrag vanaf slechts 400 euro per jaar.


Wat is fiscale rechtsbijstand?

Fiscale rechtsbijstand is een rechtsbijstandsverzekering voor zelfstandigen en bedrijven die hen beschermt tegen de eventuele zware kosten bij een belastingcontrole. Dit kan gaan om een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, om een minnelijke regeling of om een geschil los van enige procedure. Bij een betwisting staat de verzekeraar in voor de kosten van fiscale raadgevers en advocaten, met een maximum van 50.000 euro per geschil, dit inclusief btw.


Welke situaties dekt de verzekering tegen fiscale controles?

Een fiscale rechtsbijstand biedt rechtsbijstand en beschermt jouw onderneming tegen onverwachte uitgaven bij een conflict met een Belgische belastingoverheid over een van volgende topics:

 • vennootschapsbelasting

 • rechtspersonenbelasting

 • btw

 • personenbelasting in verband met je inkomsten en beroepskosten verbonden aan jouw beroeps- of bedrijfsactiviteit


Wat dekt de verzekering precies?

Meer concreet gaat het om je uitgaven voor de bijstand van een vrij gekozen deskundige (accountant of belastingadviseur) of advocaat die je bijstaat bij de:

 • fiscale bemiddeling

 • administratieve bezwaarprocedure

 • gerechtelijke procedure

De verzekering vergoedt ook de kosten die de accountant aanrekent voor zijn bijstand bij:

 • een vraag om inlichtingen

 • een (on)aangekondigde controle

 • een verzoek tot ambtshalve ontheffing


Waarvoor is er geen dekking voorzien?

Er is geen tussenkomst voorzien voor:

 • strafrechtelijke en administratieve boetes

 • de te betalen belastingen, toeslagen, heffingen, rechten, accijnzen en intresten

 • het niet of niet tijdig indienen van de aangifte en bijkomende kosten

 • kosten en erelonen wanneer er fiscale fraude is gepleegd

 • het indienen van een regularisatieaangifte

 • herhaling (recidive)

 • bestuurdersaansprakelijkheid betreffende fraude en onbetaalde fiscale schulden


Waarom kiezen voor een fiscale rechtsbijstand?

Naast deze optimale bijstand bij fiscale conflicten biedt een fiscale rechtsbijstand vele extra voordelen:

 • de verzekeraar betaalt de kosten en erelonen van één deskundige of advocaat naar keuze, je hoeft dus zelf niets voor te schieten

 • de premie is fiscaal aftrekbaar

 • uitgebreide waarborgen en dekking voorzien tot maximaal 50.000 euro (incl. btw) per schadegeval

 • geen wachttijden


Wie is er verzekerd?

De zelfstandige of de vennootschap die de polis onderschrijft en in België gevestigd is, is verzekerd bij een fiscale controle. Bovendien verzekert de fiscale rechtsbijstand ook de bijstand voor de personenbelasting van de zaakvoerder van de verzekerde onderneming én ook die van zijn of haar inwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.


Wat is de looptijd van de dekking?

De verzekeringsovereenkomst geldt voor een periode van één jaar. Indien je de overeenkomst niet tijdig opzegt, uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd.


Welk recht is van toepassing?

Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.


Hoeveel kost een verzekering tegen fiscale controles?

Je kan je al laten verzekeren vanaf 400 euro per jaar. Voor een eenmanszaak betaal je een vaste premie, vennootschappen betalen een bedrag in functie van hun omzet.Dit is slechts één van de vele besproken onderwerpen op De Raad der Wijzen van 05/05/2022.


Comments


bottom of page