top of page

VOORWAARDEN AWARDS

BEDRIJFSGEGEVENS

Humanizer BV

Maatschappelijke zetel:

Koolskampstraat 38

B-8810 Lichtervelde

KBO 0819.055.825

RPR Gent, afdeling Oostende

BTW BE0819.055.825

Erkenning Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen): DV.O219849

Tel. +32 (0)479 43 16 72

administratie@humanizer.be

​​

ALGEMENE VOORWAARDEN HUMANIZER AWARDS

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Humanizer Awards van 09 maart 2024. Alle stemmers en genomineerden verklaren akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

De stemmingen sluiten af op 29/02/2024 23h59.

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 
3. Genomineerden: door Humanizer geselecteerde bedrijven die er voor gekozen hebben deel te nemen aan deze verkiezing.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en het gebruik van de pagina’s met betrekking tot de Awards op de website. 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem 


De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. 

Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies.  

Nominaties
De bedrijven die zijn aangemeld voor nominatie en kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen aan de verkiezing zijn op de website gepubliceerd.

 

Stemprocedure
Een stemmer mag maximaal 1 keer een stem op het bedrijf van zijn/haar voorkeur uitbrengen.

Een stemmer kan wel op meerdere bedrijven stemmen.

 

Er vinden automatische en manuele controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen.

  • Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of;

  • Waarbij onredelijk veel gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel;

  • Van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen).

Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij het op basis van de stemgegevens duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. 

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgave van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren, de stemmen niet mee te tellen en de andere genomineerden hiervan op de hoogte te stellen.

Persoonsgegevens 
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. Meer informatie met betrekking tot onze privacy voorwaarden kan u HIER vinden.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite of eender welk kanaal.

Intellectueel eigendom
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Contact
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen, neem dan contact op via events@humanizer.be.

bottom of page